web analytics

Aanpassingen in APV in Roosendaal nodig

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is toe aan een update. Burgemeester Niederer motiveert dat als volgt: “De laatste wijziging van onze APV dateert van december 2016. Met het opnieuw vaststellen van de APV voldoen we weer aan de veranderingen in landelijke wetgeving en nieuwe jurisprudentie. Daarnaast lopen we dan ook weer in de pas met het APV-model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.”

Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom de gemeenteraad van Roosendaal voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen c.q. aan te vullen op gebied van onder andere:

Aanpak woonoverlast
De nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast is per 1 juli jl. landelijk in werking getreden Met deze nieuwe wet krijgt de burgemeester, mits de raad daarmee instemt, de bevoegdheid om een gedragsaanwijzing te geven aan personen die ernstige overlast veroorzaken vanuit hun woning.

Sluitingsmogelijkheid bij aantreffen vuurwapens
In de strijd tegen geweld en criminaliteit wordt het mogelijk gemaakt om voor het publiek toegankelijke panden te sluiten bij het aantreffen van vuurwapens.

Ondermijnende criminaliteit
Voorgesteld wordt de mogelijkheid in het leven te roepen om een vergunningplicht in te voeren voor bedrijfsmatige activiteiten waarbij, als gevolg van ondermijnende criminaliteit, de leefbaarheid en openbare orde gevaar loopt. De aanpassing is gericht op branches die ondermijnende criminaliteit kunnen faciliteren, als bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven. Door het invoeren van een vergunningplicht kan er verscherpt toezicht worden uitgeoefend op (exploitanten van) deze bedrijven.

Prostitutiebeleid
Verder worden de lokale regels voor prostitutiebedrijven aangepast conform het landelijk model van de VNG. Dit voorstel is in lijn met nieuwe landelijke prostitutiewetgeving, die op dit moment ter besluitvorming bij de Eerste Kamer ligt.

Daarnaast is de gemeenteraad geïnformeerd over het feit dat:
– Burgemeester Niederer de beleidsregel met betrekking tot sluitingstijden aanpast. Het gebied waarbinnen verruimd sluitingsuur mogelijk is, wordt namelijk verkleind tot de compacte binnenstad.
De laatste jaren neemt de woonfunctie rond de Kade en het omliggende Stadsoevers steeds meer toe. Daarom is het niet langer wenselijk dat zich in dit gebied horeca-inrichtingen vestigen die
gebruik kunnen maken van de ontheffing verruimd sluitingsuur. Die zijn er op dit moment overigens niet.
– Het college van burgemeester en wethouders extra hondenspeelweiden aanwijst, die overigens feitelijk al in gebruik zijn. In deze gebieden mogen honden loslopen. Het gaat om: Laan van Europa, Vierhoevenstraat, Lavadijk en Bovendonk.