web analytics

Werkplein maakt werk van extra begeleiding naar werk

Het Werkplein Hart van West-Brabant, in Roosendaal gevestigd aan de Dunantstraat 80, gaat nog meer investeren in werkzoekenden die extra begeleiding nodig hebben om aan het werk te gaan. Hiervoor wordt de huidige aanpak geïntensiveerd. Klantmanagers gaan mensen onder meer vaker spreken en intensiever begeleiden.

Met deze intensievere coaching wil het Werkplein ervoor zorgen dat mensen aan kunnen haken bij de nieuwe kansen op de arbeidsmarkt door de aantrekkende economie. De extra aandacht voor deze groep is een extra ambitie van de 6 deelnemende gemeenten aan het Werkplein: behalve Roosendaal ook Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert.

Meeliften

Het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en die niet zonder begeleiding aan het werk kunnen. Zij profiteren het laatst van de stijgende werkgelegenheid in de regio. Door hen intensiever te begeleiden kunnen zij meeliften met de toenemende werkgelegenheid en wordt gezorgd dat zij dichter bij de arbeidsmarkt komen te staan.

De aanpak bestaat uit drie pijlers: groepsactiviteiten, individuele coaching en werkgeverssamenwerking. Per kandidaat wordt, samen met de kandidaat, een individueel maatwerkprogramma opgesteld waarbij intensieve begeleiding centraal staat. Het gaat om de volgende onderdelen:
– Groepsactiviteiten gericht op bewustwording, vaardigheden en energie. Voorbeelden zijn sport, presentatievaardigheden ondersteund vanuit theatersport en psycho/fysieke training. Alles gericht op (opnieuw) toetreden tot de arbeidsmarkt.
– Coaching door de klantmanager gericht op zelfredzaamheid, eigen regie en persoonlijke ontwikkeling.
– Werkgeverssamenwerking in de vorm van meeloopdagen, bedrijfsbezoeken en coaching door werkgevers.

Ook voor anderen

Naast bijzondere aandacht voor mensen met een extra coaching behoefte zet het Werkplein zich ook in voor mensen die redelijk gemakkelijk aan het werk kunnen en vooral ook voor mensen die zorg nodig hebben om mee te doen in de samenleving. Voor die laatste groep zorgt het Werkplein voor plaatsingen bij aangepaste werkplekken, beschermde omgevingen en participatieplaatsen.

Landelijk groeit het aantal bijstandsgerechtigden met 2,36%, bij het Werkplein is deze groei beperkter en op dit moment 1,6%. Het Werkplein streeft ernaar deze lijn door te zetten.

❯ Website Werkplein Hart van West-Brabant

Foto boven: Google