web analytics

Werk aan ‘veiliger spoor’ door Roosendaal van start

Deze maand wordt begonnen aan werkzaamheden voor een veiligere spoorverbinding door de kernen van Roosendaal, Oudenbosch en Zevenbergen. Het gaat vooral om maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat bij een eventueel ongeval met chemische stoffen, geen vloeistof of vervuild bluswater in open water of bij woningen langs het spoor terecht kan komen. Halverwege het jaar zijn de (eerste) werkzaamheden klaar.

Evacuatieroute
In Roosendaal en Oudenbosch schuiven enkele werkzaamheden door naar het tweede kwartaal, omdat ze alleen kunnen worden uitgevoerd op momenten dat het treinverkeer op het spoor wordt stilgelegd. In enkele plaatsen worden nog aparte maatregelen geroffen, zoals in Roosendaal de aanleg van een evacuatieroute voor bewoners. Een aantal veiligheidsmaatregelen in Oudenbosch en Zevenbergen wordt in 2023 uitgevoerd, in combinatie met enkele ingrijpende werkzaamheden door ProRail.

Wat gebeurt er in Roosendaal?
In fase 1 komen in Roosendaal:
Vluchtroute Watermolenstraat – Een aan te leggen voetpad dient als brandgang/vluchtroute (en is exclusief toegankelijk) voor de vijf woningen aan de Watermolenstraat.
Vloeistofscherm Hulsdonksestraat – Aan weerszijden van de Hulsdonksestraat, ten zuidwesten van het spoor, komt achter de woningen een vloeistofscherm. Aan de oostzijde van de straat staat een geluidscherm. Tussen dit scherm en de woningen wordt de vloeistofopvang uitgevoerd door het aanbrengen van een grindbak achter het bestaande geluidscherm.
Ondergrondse verbinding sloot/riolering afsluitbaar maken – Ter hoogte van de Stationsstraat/Emile van Loonpark wordt de bestaande ondergrondse verbinding (buis) tussen de sloot langs het spoor en de riolering elektronisch afsluitbaar gemaakt. Bij een ongeval met chemische stoff en kan dan geen vloeistof of vervuild bluswater vanuit de sloot het riool instromen.
 
In fase 2 komen in Roosendaal:
Vloeistofscherm Hulsdonksestraat |- Tussen de Hulsdonksestraat en de noordoostzijde van het spoor komen tegen het bestaande hekwerk twee kleine stukjes vloeistofscherm.
Goten bij spoorwegovergangKade – Aan weerszijden van de spoorwegovergang komt een goot in de rijbaan. Aan de zijde van de Stationsstraat wordt de goot aangesloten op de bestaande sloot langs het spoor. Aan de andere zijde (Badhuisstraat) wordt de goot aangesloten op een ondergrondse opvangbak waarin bij een spoorongeval met chemische stoff en, vloeistof of vervuild bluswater wordt opgevangen. Op een later moment wordt de opvangbak dan weer leeggepompt.
Opschonen sloot aan de Stationsstraat – De sloot langs het spoor wordt uitgediept en schoongemaakt.
Vloeistofscherm Lagestraat – Achter de daar gelegen woningen wordt over een lengte van circa 150 meter een vloeistofscherm aangebracht.

Meer chemische treinen
In 2013 jaar maakte de rijksoverheid bekend dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoortraject Moerdijk – Halderberge – Roosendaal fors zou toenemen. Daarmee stond de veiligheid rond het spoor in de betreffende gemeenten meteen hoog op de agenda. In Moerdijk loopt het spoor door de kern Zevenbergen, in Halderberge door de kern Oudenbosch. De betrokken gemeentebesturen kwamen samen met hun inwoners en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in actie. Hun lobby naar Den Haag had succes. Het Rijk stelde 5 miljoen euro beschikbaar voor uiteenlopende maatregelen, boven op de al bestaande wettelijke maatregelen. Die zorgen voor extra veiligheid en zelfredzaamheid van bewoners bij een eventueel ongeval op het spoor.

Waterhuishouding
De maatregelen zijn vooral van waterhuishoudkundige aard. Op diverse plekken wordt het mogelijk om sloten langs het spoor en andere waterlopen in de omgeving van het spoor af te sluiten. Dit gebeurt door het plaatsen van een betonnen buis, die de brandweer dichtdraait bij een eventueel ongeval met lekkende chemische vloeistof. Die vloeistof kan dan niet wegstromen. Hetzelfde geldt voor eventueel vervuild bluswater. Een compartiment in de sloot of waterloop vangt de chemische vloeistof of het vervuilde bluswater op. De brandweer maakt later de sloot of waterloop leeg en schoon, zodat de vervuiling beperkt blijft. Het compartiment vangt ook chemische vloeistof of vervuild bluswater op dat via de openbare weg wegstroomt. In de weg komen speciale roostergoten die de verbinding vormen naar de nabij gelegen sloot of waterloop.

Vloeistofschermen
Een andere belangrijke maatregel vormt het aanbrengen van vloeistofschermen. Deze voorkomen dat bij een eventueel ongeval met lekkende chemische vloeistof, een deel van deze vloeistof of vervuild bluswater kan wegstromen naar nabij gelegen woningen. Het gaat vooral om plekken waar geen sloot langs het spoor aanwezig is en woningen met hun voordeur of achtertuin tegen het spoor aan liggen. De vloeistofschermen bestaan uit lage kunststof schermen, die zodanig met elkaar zijn verbonden dat vloeistofdichtheid is verzekerd. Deze maatregel houdt tevens in dat vloeistoffen veilig en gecontroleerd worden afgevoerd. Andere maatregelen zijn onder meer de aanleg van een toegangsweg naar het spoor voor een beter bereikbaarheid voor de hulpdiensten (in Oudenbosch) en de aanleg van een evacuatieroute voor bewoners (in Roosendaal).

Fasering 2021
In Zevenbergen worden de maatregelen in het 1e kwartaal van 2021 uitgevoerd; met mogelijk een kleine uitloop naar het 2e kwartaal. In Oudenbosch en Roosendaal schuiven enkele maatregelen door naar het 2e kwartaal, omdat ze alleen kunnen worden uitgevoerd op momenten dat het treinverkeer op het spoor wordt stilgelegd.

In 2023 nog meer maatregelen
In Oudenbosch en Zevenbergen schuift de uitvoering van een aantal maatregelen op naar 2023. Die worden gecombineerd met enkele ingrijpende werkzaamheden aan en rond het spoor door ProRail. De spoorbeheerder gaat dat jaar op diverse plaatsen de ondergrond onder het spoor (het ‘ballastbed’) stabiliseren. Daarmee kan het fundament onder het spoor er weer jaren tegen. Ook de zogeheten ‘bovenbouw’ van het spoor wordt aangepakt. Dit zijn de dwarsliggers, de rails en de bevestigingsmaterialen van de rails aan de dwarsliggers. Ook de wissels en overwegen behoren tot de bovenbouw. ProRail verwijdert in 2023 ook de zogeheten wachtsporen die naast het hoofdspoor liggen.

Roostergoten
Bij de veiligheidsmaatregelen in Oudenbosch, waarvan de uitvoering opschuift naar 2023, gaat het om de aanleg van enkele roostergoten in de rijbaan: ten zuidoosten van de spoorwegovergang Vaartweg-Molenstraat en aan beide zijden van de spoorwegovergang Bosschendijk. De aanleg van de roostergoten gebeurt in combinatie met de verwijdering door ProRail van het wachtspoor.
In Zevenbergen gaat het om de aanleg van roostergoten in de rijbaan ter hoogte van de spoorwegovergang Hazeldonkse Zandweg. Ten slotte plaatst ProRail In Zevenbergen aan de zijde van de Burgemeester Vogelstraat en Wilhelminapark een aantal geluidschermen (tussen de spoorwegovergangen Hazeldonkse Zandweg en De Langeweg). Volgens het landelijk Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) gebeurt dit uiterlijk in 2028.

Omwonenden
De gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal en de Veiligheidsregio hechten groot belang aan tijdige en heldere communicatie met omwonenden over de maatregelen. Die worden uitgevoerd door Koninklijke BAM Groep. Omwonenden krijgen een brochure, waarin elke maatregel wordt toegelicht. Tijdens de werkzaamheden kunnen zij voor informatie over de uitvoering terecht bij de hoofduitvoerder van Koninklijke BAM Groep.