web analytics

‘Vergunning biomineralenfabriek moet verleend worden’

Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal verleent de vergunning voor de realisatie van een biomineralenfabriek in het buitengebied van Roosendaal. ‘Deze vergunning moet verleend worden
omdat de gemeenteraad in 2015 de weg vrij maakte door het bestemmingsplan te wijzigen’, licht de gemeente toe.

‘Verder voldoet de aanvrager aan alle gestelde voorwaarden. Natuurlijk begrijpt het college dat de komst van deze fabriek gevoelig ligt. Dat blijkt uit signalen uit de samenleving. Gezondheid, geur- en
verkeersoverlast zijn daarbij belangrijke argumenten. In de vergunning zijn, juist vanwege deze zorgen, strenge voorwaarden opgenomen’, zegt de gemeente verder.

Naar de rechter
De gemeente wijst er op, dat de gevolgde procedure ‘uiterst uitvoerig en zorgvuldig is verlopen, waarbij bleek dat er voor het college geen grond is om deze vergunning te weigeren. Het college móet juridisch gezien tot verrgunningverlening overgaan. Belanghebbenden kunnen uiteraard beroep aantekenen bij de rechtbank om een objectief oordeel van de rechter te krijgen. Daarna bestaat de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep bij de Raad van State.’

Unaniem besluit
In juli 2015 is het bestemmingsplan voor het buitengebied van Roosendaal gewijzigd. Dit unanieme besluit van de Roosendaals gemeenteraad maakt de vestiging van een biomineralenfabriek op die locatie mogelijk. ‘De GGD adviseerde desgevraagd positief over de vergunningaanvraag, voor wat betreft de gezondheidsaspecten. Daarnaast is op verzoek van de gemeenteraad een vrijwillige, zogenaamde MER-
procedure (Milieu Effect Rapportage), doorlopen, die begin dit jaar eveneens leidde tot een positief advies’, aldus de gemeente.

Second opinion
Gezien de inmiddels ontstane maatschappelijk discussie, werd vervolgens extern onderzoeksbureau Tauw ingeschakeld voor een onafhankelijk second opinion traject. Om dit traject goed te monitoren werd een
participatiegroep ingesteld, bestaande uit enkele raadsleden, vak-ambtenaren, omwonenden, externe deskundigen en de aanvrager.
‘Dit onderzoeksbureau oordeelt dat volledig is voldaan aan alle milieuaspecten en dat een vergunning afgegeven moet worden. Dit mede gezien het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan en de
positieve GGD- en MER- adviezen. Ook de stadsadvocaat heeft dit juridisch gezien onderschreven’, verjlaart de gemeente.

Nauwlettend in de gaten
De ingediende zienswijzen zijn bestudeerd en afgewogen maar hebben verder niet kunnen leiden tot het nemen van een ander besluit in deze vergunningverlening. Om de gezondheid en leefbaarheid van de
inwoners van Roosendaal zoveel mogelijk te waarborgen, volgt het college van burgemeester en wethouders nauwlettend of de biomineralenfabriek zich aan alle vergunningsvoorwaarden houdt en blijft
houden’.