web analytics

‘Snelfietspad naar Bergen nu een stuk minder duur’

De komende snelfietsroute F58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom pakt voor de gemeente Roosendaal een stuk voordeliger uit dan aanvankelijk was begroot. In plaats van 5,75 miljoen ziet het er nu naar uit dat het om 3,55 miljoen gaat, zo blijkt uit de stukken voor de gemeenteraad. Dat heeft te maken met cofinanciering door provincie en Rijk. Een stukje van deze snelfietsroute is in Roosendaal nu al zichtbaar op de gereconstrueerde Wouwseweg, het begintpunt van de route tussen beide steden in West-Brabant.

Twee tracees
Op het grondgebied van Roosendaal krijgt het traject van de snelfietsroute een noord- en zuidtracé. Het noordtracé loopt langs evenemententerrein De Stok naar de binnenstad. Het zuidtracé gaat via de nieuwe ziekenhuislocatie richting de wijk Tolberg. ‘Daarmee zijn zowel de binnenstad, het outletcentrum, als het ziekenhuis en de tussenliggende dorpskernen straks per (snel)fiets goed bereikbaar’, zegt de gemeente Roosendaal.

Aantrekkelijker

Fietsers tussen de twee steden kunnen nu verscheidene routes volgen. De nieuwe route wordt niet alleen directer en dus (plusminus 10 minuten) sneller, maar ook herkenbaarder, veiliger, comfortabeler en aantrekkelijker. Een aanname gaat uit van 500 in plaats van nu 100 fietsers per dag tussen beide steden. Die 400 extra fietsers besparen gezamenlijk 650.000 autokilometers per jaar en daarmee leveren ze een positieve bijdrage aan het milieu. Zo wordt er volgens een berekening 14,3 ton minder CO2 uitgestoten. ‘Daarnaast is het ziekteverzuim van werknemers die regelmatig naar het werk fietsen 1,3 dag lager dan van werknemers met de auto. Bovendien kiezen mensen die het gewend zijn regelmatig te fietsen ook vaker de fiets voor andere ritten dan het woon-werk verkeer’,

Plantagebaan
De route loopt voor een groot deel over het bestaande wegennet, zoals in de gemeente Roosendaal onder andere de Wouwseweg en de Plantagebaan ten zuiden van Wouw. ‘Het voorlopig ontwerp voor de Plantagebaan is gereed om met de bewoners te bespreken. In 2020/2021 worden er al fysiek delen van de snelfietsroute aangelegd’, aldus de gemeente, die verwacht in 2023 met de hele route klaar te zijn.

Grondeigenaren

Maar er moet eerst met een aantal grondeigenaar nog wel overenstemming bereikt worden, want op een aantal delen gaat de fietsroute over particuliere (landbouw)gronden. ‘Waar dit aan de orde is komt de fietsroute altijd aan de rand van een perceel te liggen. Verkennende gesprekken met de grondeigenaren zijn reeds gestart om tot concrete afspraken te komen over de aankoop van een deel van het perceel. Als de gemeente er met de grondeigenaren niet uit mocht komen, zal de fietsroute een alternatief tracé volgen. Dit kan een verschuiving in de kosten betekenen. Vooralsnog zijn er geenaanwijzingen dat er door grondeigenaren geen medewerking wordt verleend’, zegt de gemeente.

Bestemmingsplan
Waar de fietsroute landbouwgronden doorsnijdt, is een aanpassing van de functie in het bestemmingsplan noodzakelijk. Zodra er overeenstemming is met de eigenaar over de aankoop van de gronden zal de planologische procedure een feit zijn.

Alternatief

De snelfietsroute wordt een volwaardig alternatief voor het openbaar vervoer genoemd, zeker ook omdat hierdoor om een directe fietsroute van en naar het nieuw te bouwen ziekenhuis en de binnenstad van Roosendaal gaat. En een woon-werk afstand van 15 kilometer is doorgaans goed te doen met de fiets en met de komst van fietsen zoals de e-bike, wordt de drempel om met de fiets te gaan allen maar lager. ‘Uit een fietspotentiescan van de NHTV en Provincie Noord-Brabant blijkt dat het aantal fietsers tussen Roosendaal en Bergen op Zoom door de aanleg van de snelfietsroute stijgt van 100 fietsers naar bijna 500 fietsers die dagelijks de gehele route afleggen. Tussen de kernen stijgt het aantal fietsers nog verder’.

Eigen website
Rond de komende F58 is ook een communicatieplan opgesteld, waarbij fietsgebruik en het gebruiken van de route belangrijke onderdelen zijn. Zo wordt onder meer aan een eigen website. gedacht, waarmee belangstellenden de voortgang van de aanleg van de F58 kunnen volgen. Ook informatiemarkten voor belangstellenden en omwonenden komen in het plan voor.

Corona
Maar vanwege corona is veel op dit gebied tot nader uitgesteld. ‘Zodra de situatie het toelaat, wordt hiermee gestart’. Met direct-omwonenden wordt op de reguliere wijze gecommuniceerd. Afhankelijk van de werkzaamheden zal per tracédeel gekeken worden of er een of meerdere informatieavonden worden georganiseerd of dat er via de nieuwsbrief wordt gecommuniceerd’.

Werkgevers
Richting ondernemers uit Bergen op Zoom en Roosendaal is in opdracht van de provincie gestart met een werkgeversaanpak door BMN (Brabants Mobiliteit Netwerk). Deze werkgeversaanpak heeft als doel bedrijven te enthousiasmeren en te helpen fietsgebruik onder medewerkers te stimuleren. ‘Uit de eerste verkennende gesprekken lijkt de bereidheid onder Roosendaalse ondernemers om mee te doen groot. De snelfietsroute F58 is een middel om ook werknemers vanuit Bergen op Zoom (en andersom) de mogelijkheid te geven vaker de fiets te pakken naar het werk’, zegt de gemeente Roosendaal.