web analytics

‘Roosendaal kan miljoenentekort door corona zonder lastenverhoging opvangen’

De Voorjaarsbrief financiën 2020, die vandaag met de Roosendaalse gemeenteraad is gedeeld, laat voor het lopend boekjaar een tekort zien dat mogelijk oploopt tot ruim 3 miljoen. Dat heeft volgens het college te maken met coronamaatregelen en stijgende kosten in het sociaal domein. Maar volgens wethouder Toine Theunis is er geen reden tot paniek of lastenverhoging nodig. ‘De financiële positie van de gemeente Roosendaal blijft sterk en solide.”

Gehonoreerd
Het financieel perspectief voor 2021 en verder staat weliswaar onder druk, maar geeft geen aanleiding tot bezuinigingen en/of lastenverhogingen. In tegendeel, een aantal punten uit de politieke beschouwingen van de gemeenteraad van afgelopen februari kunnen worden gehonoreerd zoals meer aandacht voor veiligheid, het beheer van de openbare ruimte, openbare toiletten en uitbreiding van AED’s. Verder worden daar waar nodig de budgetten van het sociaal domein opgehoogd.

Impact coronacrisis
De gemeente heeft na de uitbraak van COVID-19 direct een aantal maatregelen getroffen om de impact van deze crisis zoveel als mogelijk te beperken voor Roosendaal. Naast de zorgen voor de volksgezondheid en het continu monitoren en handhaven van de genomen maatregelen in dat kader, lag de focus van het college bij het zo goed als mogelijk toeleiden naar de Rijksmaatregelen. Veel aandacht is besteed aan het bundelen van informatie, bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, om mensen bij de juiste loketten uit te laten komen. De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet helemaal duidelijk, wel schat de gemeente in dat het nadeel zal liggen tussen de € 1,5 en € 3 miljoen (dit is exclusief de compensatie van het Rijk).

Sociaal Domein
De stijging van de kosten in het sociaal domein past in het landelijke beeld: veel gemeenten kampen met oplopende kosten voor Wmo en Jeugdzorg. Ook al wordt in Roosendaal steeds beter en vroeger de stap naar voren gemaakt, de groei van zorg stijgt op dit moment sterker dan gedekt kan worden met oplossingen. De gemeente investeert echter blijvend in laagdrempelige zorg, dichtbij de inwoner, om zoveel als mogelijk zware en daarmee dure zorgtrajecten te vermijden.

Gesprek met raad

Het college wil na de zomer met de gemeenteraad in gesprek gaan over de (financiële) ontwikkelingen van 2020 en de komende jaren. Na Prinsjesdag zal het kabinet hopelijk daar waar mogelijk meer duidelijk geven over wat ons als gemeente te wachten staat. Dan zal ook de hoogte van de compensatie vanuit de Rijksoverheid voor Roosendaal duidelijk zijn.