web analytics

Roosendaal investeert 4 miljoen in de samenleving

Wethouder Toine Teunis (Financiën) heeft namens het college van B&W de Begroting 2020 gepresenteerd. In de begroting van € 240 miljoen staan alle inkomsten en uitgaven voor komend jaar. In navolging van de kadernota wordt met de begroting geïnvesteerd in het versterken van de sociale kracht voor zowel jong als oud, het versnellen van de energietransitie en een aantrekkelijke binnenstad met goede huisvesting voor culturele instellingen en veel aandacht voor veiligheid.

“De begroting 2020 biedt ons de financiële ruimte om de afspraken die gemaakt zijn in onze bestuursovereenkomst ‘Roosendaal duurzaam sterk aantrekkelijk’ te verwezenlijken”, aldus de wethouder.

Ambities
In de begroting 2020 werkt het college de ambities uit het coalitieakkoord en de Kadernota 2020 verder uit. Het totaal aan investeringen in 2020 bedraagt € 4,2 miljoen. Deze zijn onderverdeeld in de drie pijlers: duurzaam, sterk & gezond en aantrekkelijk Roosendaal.

Veiligheid
Veiligheid blijft hoog op de agenda staan. Er wordt geinvesteerd in het tegengaan van high impact crime (woninginbraken, overvallen en straatroven). Daarnaast blijft er aandacht op drugscriminaliteit en ondermijning. Ook in cultuur wordt geïnvesteerd voor een nog aantrekkelijker binnenstad. De gemeente heeft met culturele instellingen de ambitie om van Bovendonk 111 een Cultuurhuis te maken. Voor het versterken van de sociale kracht wordt een kwartiermaker bestaanszekerheid ingezet.

Peuters
Verder wordt geld gereserveerd om alle peuters de mogelijkheid voor een goede start van hun onderwijscarrière te geven. Tot slot is budget vrijgemaakt om de jeugd- en onderwijsagenda en de Actieagenda Arbeidsmarkt: iedereen doet mee op de arbeidsmark XL uit te voeren. Voor het versnellen van de energietransitie worden er maatregelen getroffen om de binnenstad te verduurzamen. Ook wordt het maatschappelijk vastgoed verduurzaamd. Door uitvoering te geven aan het actieprogramma Roosendaal Futureproof wil het college inwoners en ondernemers bewust maken van een duurzame toekomst.

Sluitend
In de begroting zijn de laatste cijfers van de miljoenennota van het Rijk verwerkt, waardoor het financiële beeld voor de periode 2020-2023 zo actueel mogelijk is. Roosendaal heeft een structureel sluitende begroting met in 2020 een positief saldo van € 388.000. Meerjarig laat het een nog positiever beeld zien met daarbij wel de kanttekening dat ontwikkelingen in de toekomst dit financiële beeld nog kunnen beïnvloeden.
De Programmabegroting wordt op 7 november behandeld in de gemeenteraad.