web analytics

Roosendaal houdt van 2019 nog 26.000 euro over

De gemeente Roosendaal kan het jaar 2019 afsluiten met een overschotje van 26.000 euro. Daarnaast is er ruim een miljoen niet uitgegeven, maar die zaken moeten nog wel uitgevoerd worden. Dat bedrag is dus toegevoegd aan de begroting van dit jaar. In termen van de gemeente kan 2019 met een ‘solide jaarrekening’ worden afgesloten.

Lastige tijden
Wethouder Financiën, Toine Theunis: “Op het moment waarop we als gemeente de jaarstukken 2019 aanbieden, bevinden we ons middenin de crisis als gevolg van het coronavirus. Ik realiseer me dat het lastige tijden zijn voor de stad en de Roosendalers. Des te meer moeten wij als stadsbestuur zorgen voor goed en solide financieel bestuur.”

Mee- en tegenvallers
Dat de programmarekening met een kleine plus kan worden afgesloten, wordt veroorzaakt door diverse mee- en tegenvallers. Meevallers zijn leges op omgevingsvergunningen en het resultaat van het WVS (Werkvoorzieningsschap). Verder was er een meevaller door een hogere uitkering van het Rijk. Een tegenvaller was de verplichte bijstorting op de APPAvoorziening (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers).

Gerealiseerd in 2019
Op een begroting van € 240 miljoen is in 2019 het nodige gerealiseerd. Voor een duurzaam Roosendaal is het college onderdeel van de kopgroep Regionale Energiestrategie (RES) 2030. Hierin werken gemeenten, waterschap, netbeheerder en provincie uit welke stappen tot 2030 worden gezet om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord.
Het actieplan Roosendaal Futureproof heeft in 2019 geleidt tot een vaststelling van de visie zonneweides, lancering van een Duurzaamheidsmonitor, bewustwordingscampagne “wonen met gemak”, Winst uit je woning en een klimaatconferentie op het middelbaar onderwijs.

Goede zorg
‘Goede zorg staat boven aan de agenda; zowel in jeugdzorg als de WMO is geïnvesteerd. De Stamtafels zijn gestart en in 2019 is een concept Sport- en beweegvisie opgesteld. Sportverenigingen, zorginstellingen en onderwijs zijn hier allen op aangehaakt. Ook is stevig ingezet op het ontwikkelen van bestaanszekerheidsbeleid. Een kwartiermaker is aangesteld. Hiermee komt ruimte voor innovatieve projecten als Buddylink en Quiet Community. Er is specifieke aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede’, aldus de gemeente.

Uitdaging
‘Met de keuze van het Bravis ziekenhuis om de nieuwe unilocatie voor de gehele regio in Roosendaal te vestigen, ligt er een nieuwe uitdaging om het gebied de Bulkenaar in ontwikkeling te brengen. Mariadal is in 2019 uitgegroeid tot een grotere gebiedsontwikkeling, “Groot Mariadal”, waarmee een integrale gebiedsontwikkeling van Mariadal en het aangrenzend gebied (Gertrudis, Jeroen Bosch, Kober, stadskantoor) mogelijk wordt. Verder is een start gemaakt met het opstellen van een omgevingsvisie en krijgt Stadsoevers meer en meer vorm. Grote ontwikkelingen die bijdragen aan een aantrekkelijk Roosendaal’.

Jaarstukken
Het college stelt aan de raad voor om vanuit 2019 € 1,1 miljoen aan budget over te hevelen naar 2020 om al eerder voorgenomen activiteiten alsnog te kunnen uitvoeren of afronden. Ook stelt het college voor om het vrij te bestemmen resultaat van €26.000 in te zetten om de Algemene Reserve aan te vullen. Eind juni presenteert de gemeente de Voorjaarsbrief aan de gemeenteraad alsmede een financiële doorkijk naar verdere jaren.