web analytics

Roosendaal decentraliseert huisvesting voortgezet onderwijs

Roosendaal gaat de zorg voor adequate huisvesting voor het Voorgezet Onderwijs nu volledig decentraliseren. ‘Goede scholen vragen ook om goede huisvesting. Daar is in Roosendaal al een flinke start mee gemaakt. Nu komt dat proces in een stroomversnelling’, aldus de gemeente.

Een groot aantal taken op gebied van onderwijshuisvesting is eerder al van de gemeenten overgegaan naar de schoolbesturen. In het verlengde hiervan volgt nu de volgende stap. Met de decentralisatie wordt de wettelijke zorgplicht voor adequate huisvesting toevertrouwd aan de schoolbesturen: de vereniging OMO van OMO  sg Tongerlo en SOVOR van het Jan Tinbergen College.

De uitvoering van onderhoud, verbouw én nieuwbouw wordt door de schoolbesturen zelf geregeld.  De gemeente blijft nauw betrokken, maar de schoolbesturen kunnen vanuit hun taakstellend budget zelf besluiten hoe zij de beschikbare middelen inzetten voor huisvesting.

Optimale afstemming

Wethouder Verbraak: ‘De schoolbesturen bepalen zelf welke investeringen op welk moment belangrijk zijn waardoor maatwerk mogelijk is. Trajecten voor huisvesting worden hierdoor met jaren verkort, de kosten die gemoeid zijn met nieuwbouw en onderhoud worden optimaal afgestemd en de kwaliteit van onderwijshuisvesting krijgt voor het volledig voortgezet onderwijs een duurzame impuls.’

Beide schoolbesturen hebben voor tientallen jaren goede afspraken gemaakt en vastgelegd in overeenkomsten met de gemeente Roosendaal. Door de besturen zijn inmiddels plannen gemaakt voor de komende jaren, waarin ingrijpende verbouwingen en nieuwbouw van de scholen zijn voorzien. Zowel OMO sg Tongerlo als het JTC beschikken over enkele jaren over mooie locaties, beter geclusterd en afgestemd op de toekomstige behoeften.

Hiermee wordt een aantrekkelijk en toekomstbestendig scholenlandschap gerealiseerd waar een onderwijsaanbod mogelijk is dat past bij de wensen van ouders en kinderen in de Gemeente Roosendaal.

Primair onderwijs

Ook met de besturen voor het primair onderwijs wordt gesproken over de mogelijkheden en voorwaarden voor volledige decentralisatie van de huisvesting. Deze gesprekken zijn nog volop gaande, waarbij de intentie is om evenals bij het VO de schoolbesturen de mogelijkheid te bieden zelf de regie te voeren over hun eigen toekomst.