web analytics

Plannen sloop en nieuwbouw Josephbuurt ter inzage

Vanaf maandag 8 februari ligt bij de gemeente Roosendaal voor zes weken het voorontwerpbestemmingsplan ‘St. Josephbuurt’ ter inzage. Deze wijk gaat binnenkort flink op de schop. Woningcorporatie Alwel heeft daar 229 woningen in eigendom. Die zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Na uitvoerig onderzoek was de conclusie: slopen en nieuwbouw realiseren.

Het voornemen is om ongeveer 200 woningen/appartementen (verschillende woningtypes) terug te bouwen. De wijk wordt opnieuw ingericht, waarbij er meer ruimte komt voor groen en geparkeerde auto’s minder zichtbaar worden in het straatbeeld.

Digitale Inspraakavond
Om belangstellenden over het voorontwerp bestemmingsplan te informeren, houdt de gemeente op 9 maart vanaf 19:00 uur een digitale inspraakavond via Microsoft Teams. Hoewel deze inspraakavond gaat over het voorontwerp bestemmingsplan, zal ook het concept-inrichtingsplan kort worden toegelicht. Tijdens de avond zullen vragen zoveel mogelijk beantwoord worden. Voor deze digitale informatieavond kan men zich aanmelden via www.roosendaal.nl/bijeenkomst.

Wie inhoudelijke vragen over het voorontwerp bestemmingsplan heeft, kan ook een terugbelafspraak laten inplannen door mevrouw I. der Vries, via email i.der.vries@roosendaal.nl of telefonisch 0165-579006.

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan is vanaf 8 februari 2021 tot 22 maart 2021 op de volgende manier inzien:
– Digitaal – via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (zie link hieronder)
– Papieren versie – De papieren versie van het voorontwerp bestemmingsplan is in te zien op het tijdelijk stadskantoor Mariadal p/a Vincentiusstraat 7 in Roosendaal. Daarvoor moet men vooraf wel telefonisch een afspraak maken via nummer 0165-579231. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vraagt de gemeente dat alleen te doen als het echt niet anders kan.

Inspraak
Gedurende de inzagetermijn kan op dit voorontwerpbestemmingsplan worden gereageerd bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal, onder vermelding van ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan St. Josephbuurt’, zaaknummer 357034.
In de brief moeten staan: naam en adres, datum van de inspraakreactie, vermelding van ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan ´St. Josephbuurt’, met zaaknummer 357034, waarom de inspraakreactie wordt geschreven en de handtekening.

Het kan ook digitaal. Particulieren kunnen reageren via DigiD, organisaties via eHerkenning.
Bij digitaal rezageren kan men via een persoonlijke internetpagina de voortgang van de behandeling van de reactie volgen.
Het is NIET mogelijk om via email te reageren.

Waar zijn de plannen online te zien?
❯ Website Ruimtelijkeplannen, Josephbuurt
❯ Toelichting plan (PDF)

Woningtypes en kappenplan
Bij herontwikkeling van de St. Josephbuurt is het gewenst differentiatie in het woningbouwprogramma aan te brengen. Dit betekent dat er een mix van verschillende type woningen in de buurt een plek kunnen krijgen. Het gaat hierbij om grondgebonden woningen, beneden-bovenwoningen en appartementen.
 
De grondgebonden woningen sluiten in beeld en sfeer zoveel mogelijk aan op de bestaande bebouwing en hebben bij voorkeur een kap. Het gevoel van eenheid en samenhang bij de ensembles rondom de parken wordt versterkt door het toepassen van langskappen. Ter afwisseling is een dwarskap her en der mogelijk.
 
De appartementen liggen de oostzijde van de parken omdat daar de afstand tot de bestaande bebouwing het grootst is. De buitenruimtes van de appartementen kunnen hier aan de straatzijde liggen. De appartementen sluiten aan op de bestaande bebouwing met een kap of een architectonische oplossing met de uitstraling van een kap. Op de hoeken van de parken is het mogelijk kleinschalige appartementen te maken. Dit zijn hoekaccenten.
 
De beneden-bovenwoningen liggen in het middengebied aan de Maxburgh en Valkenburgstraat. Aan de Valkenburgstraat en de Maxburgh is afwisseling in hoogtes gewenst, om de losse pandjesstructuur te benadrukken (roze op de kaart). In deze straten is scala aan kappen wenselijk om de losse pandjesstructuur te versterken. Kenmerkend voor deze straten zijn de grote hoeveelheid dwarskappen waarbij de kopgevels kunnen variëren.