web analytics

Gemeente Roosendaal trekt nog eens 335.000 euro uit voor coronacompensatie

Bovenop de al eerder genomen maatregelen trekt de gemeente Roosendaal extra geld uit om de pijn in de Roosendaalse samenleving als gevolg van de coronacrisis deels te verzachten. In totaal gaat het om een bedrag van 335.000 euro bovenop de ruim 2 miljoen euro eerder dit jaar. “Ondanks de veerkracht en het zelf oplossend vermogen van onze inwoners hebben een aantal signalen geleid tot nieuwe of nadere coronacompensatie”, aldus wethouder Toine Theunis.

‘Accounthouders van de gemeente halen actief knelpunten op onder inwoners, bedrijven en maatschappelijk middenveld. Zij zien dat de stevige maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd om de samenleving te beschermen tegen het virus, wederom weerslag hebben op onze lokale samenleving. Of het nu gaat om de horeca en de economie in algemene zin, of die eenzame jongere of oudere die in de huidige situatie nog verder in een isolement geraakt’, aldus de gemeente.

Extra ondersteuning
Extra financiële ondersteuning komt er voor ondernemers in de vorm van uitbreiding van de zogenaamde innovatievouchers. Deze vouchers bieden doorgaans ondernemers de mogelijkheid deel te nemen aan groei- en innovatietrajecten en programma’s, nu kan er ook advies worden ingewonnen op het gebied van liquiditeit, aanvragen van subsidies en dergelijke. Het culturele veld heeft ondersteuning nodig. Dit wil de gemeente doen door cultuurverenigingen maximaal tweeduizend euro compensatie aan te bieden om de verdere verwachte inkomstenderving op te vangen.

Buurthuizen
‘Verbinding onder inwoners en in wijken is in deze tijden van crisis extra belangrijk, uiteraard binnen de mogelijkheden die de richtlijnen van de RIVM bieden. Om dit te stimuleren wil de gemeente het project ‘ik vergeet je niet’ van Cultuurcompaan in de winter voort te zetten, wordt de opzet van pop-up Stamtafels gefaciliteerd en kunnen buurthuizen nadere financiële ondersteuning tegemoet zien’, aldus de gemeente.

Buig-budget
De extra uitgaven gaan naar verwachting niet ten koste van de financiële situatie van de gemeente. De bijstelling van het Buig-budget (budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies) levert de gemeente Roosendaal nog dit jaar 1.161.465 euro op en in 2021 2,8 miljoen. Dit mag echter niet gezien worden als een voordeel dat voor andere doeleinden inzetbaar is. De nabije toekomst is door de coronacrisis behoorlijk ongewis. ‘We gaan bijvoorbeeld al uit van een oplopend bijstandsbestand, maar ook eventuele verder stijgende uitkeringslasten willen we comfortabel op kunnen vangen. Grote financiële voorzichtigheid is daarom geboden. Niettemin vindt het college de extra financiële ondersteuning ten behoeve van corona verantwoord’, aldus de gemeente.

Impact coronacrisis
De gemeente heeft na de uitbraak van COVID-19 direct een aantal maatregelen getroffen om de impact van deze crisis zoveel als mogelijk te beperken voor Roosendaal. Naast de zorgen voor de volksgezondheid en het continu monitoren en handhaven van de genomen maatregelen in dat kader, lag de focus van het college bij het zo goed als mogelijk toeleiden naar de Rijksmaatregelen en het wegnemen van knelpunten in de samenleving middels directe ondersteuning. Veel aandacht is ook besteed aan het bundelen van informatie, bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, om mensen bij de juiste loketten uit te laten komen.

De accountmanagers van de gemeente zijn bereikbaar via:
apv@roosendaal.nl: voor vragen over horeca, maatregelen groepsvorming etc.
economie@roosendaal.nl: voor vragen over financiële regelingen
gezond@roosendaal.nl: voor vragen over sport en gezondheid
Op www.roosendaal.nl is een speciale Corona webpagina aangemaakt waar veel informatie is te vinden.