web analytics

Gemeente kan 2,3 miljoen extra in ‘samenleving’ investeren

Het college van burgemeester en wethouders wil het komende jaar € 2,3 miljoen extra uittrekken om de ambities uit het bestuursakkoord waar te maken. Het gaat onder andere om investeringen voor het versterken van de sociale kracht voor zowel jong als oud, het versnellen van de energietransitie en het verduurzamen van de binnenstad.

Ook komt er een innovatiefonds om de innovatieve ontwikkelingen in Roosendaal een impuls te geven. Wethouder Toine Theunis (o.a. financiën): “Het gaat goed met Roosendaal. Onze solide financiële positie laat het toe om te investeren en te innoveren in onze stad.”

Criminaliteit
Tijdens de politieke beschouwingen in maart werd duidelijk dat er ingezet moest worden op veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders gaat dit doen door structureel 250.000 euro extra te reserveren voor o.a. het tegengaan van high impact crime (woninginbraken, overvallen en straatroven). ‘Daarnaast blijven we aandacht houden op drugscriminaliteit en ondermijning. Het versterken van de sociale kracht gaan we doen door een kwartiermaker bestaanszekerheid in te zetten en te werken aan het terugdringen van eenzaamheid. Ook willen we perspectief bieden aan alle jeugdigen door het bieden van gelijke kansen’.

Binnenstad verduurzamen
Dit wil de gemeente doen door de jeugd kennis en vaardigheden aan te reiken waardoor zij voldoende kansen hebben voor nu en later. ‘Met de Jeugd- en onderwijsagenda (2019) zetten we in op de diverse speerpunten om de Roosendaalse jongeren gelijke kansen te bieden. Ook voor duurzaamheid wordt er extra geld uitgetrokken. Zo worden er maatregelen getroffen om de binnenstad te verduurzamen, geven we invulling aan Roosendaal Natuurstad, verduurzamen we ons maatschappelijk vastgoed en zetten we duurzaamheidsbonnen in’.

Twee miljoen
In het innovatiefonds wordt eenmalig twee miljoen euro gestort vanuit de algemene reserves. ‘Met dit fonds kunnen experimenten worden opgestart en uitgevoerd en kunnen innovaties en nieuwe ontwikkelingen worden gefaciliteerd. Door het innovatie- en ontwikkelfonds verrijken wij ons instrumentarium om enerzijds zelf nieuwe experimenten op te starten én anderzijds om kansen te verzilveren die door externe ontwikkelingen en initiatieven ontstaan. Wij sluiten in het innovatie- en ontwikkelfonds aan op de thema’s uit het bestuursakkoord en ontwikkelen en innoveren voor een aantrekkelijk, duurzaam en sterk & gezond Roosendaal’.

In gesprek met inwoners
Uit de politieke beschouwingen kwam ook naar voren om in gesprek te gaan met inwoners, zoals het in het bestuursakkoord is omschreven. ‘Dat willen we doen op een wijze die past bij onze gemeente. Onder de noemer Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet, #RSRD, gaan we het gesprek aan met onze inwoners. We gaan hiervoor bijvoorbeeld de wijken in om van inwoners horen wat er werkelijk toe doet en daar actie op te ondernemen’.

Bestuursakkoord
In juni 2018 verscheen het collegewerkprogramma voor de bestuursperiode 2018-2022. Het programma kreeg de titel “Roosendaal Duurzaam, sterk, aantrekkelijk’. Het akkoord heeft de insteek om samen te werken aan een economisch sterk, sociaal krachtig en aantrekkelijk Roosendaal’. Wethouder Toine Theunis: “We hebben een ambitieus bestuursakkoord opgesteld. Na een jaar kunnen we stellen dat we op koers liggen. Er zijn belangrijke stappen te zetten in het versterken van de economie, het vergroten van de sociale kracht en het verbeteren van de leefomgeving. Ik ben daarom blij dat onze financiële positie het toe laat om hierin extra te investeren.”