web analytics

Gemeente en StER trekken samen op bij transitie naar duurzame gemeente

De Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) en de gemeente Roosendaal hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een goede samenwerking bij de energietransitie. De StER zal in de komende jaren inwoners actief adviseren en helpen bij het verduurzamen van hun woningen. Tegelijkertijd wil de stichting namens inwoners van Roosendaal een klankbord zijn voor de gemeente bij haar duurzaamheidbeleid. Acties van de StER zijn energiecoaches en buurtacties.

Duurzaamheidswethouder Klaar Koenraad: ‘We staan de komende jaren voor de grote opgave om te komen tot een CO2-neutrale gemeente in 2050. Onderdeel van deze opgave is het energiezuiniger maken van woningen en het duurzaam verwarmen en verkoelen van woonwijken. Dit kunnen we niet alleen. Daarvoor is de medewerking van al onze inwoners nodig. We zijn blij dat de StER hierbij haar hulp aanbiedt en een verbindende schakel is tussen de inwoners en de gemeente.”

Dubbelrol
De rol van de StER is tweeledig. Ze gaat concreet inwoners adviseren en helpen bij de verduurzaming van hun woning. Daarnaast zal de StER als klankbord fungeren namens de inwoners van Roosendaal, door onder andere mee te denken bij gemeentelijke beleidsvisies en programma’s over duurzaamheid.
De StER gaat zich op korte termijn vooral toeleggen op:
– Bekendheid verwerven als dé onafhankelijke partij, die namens de inwoners kan optreden.
– Het benaderen van inwoners op een wijze die aansluit bij hun eigen situatie en mindset;
– Het aanreiken van individuele maatwerk oplossingen, die passen bij de portemonnee van de bewoner;
– Zich bewijzen als een betrouwbare partner die objectief informatie verstrekt en laagdrempelig toegankelijk is.

Energiecoaches
Twee belangrijke onderdelen van de activiteiten van de StER zijn de opleiding en de inzet van Energiecoaches en het (mee) uitvoeren van wijkacties. ‘Energiecoaches zijn goed opgeleide vrijwilligers die, op verzoek van een bewoner, in zogenaamde keukentafelgesprekken energiebesparings-advies op maat geven. Deze oriënterende gesprekken van plusminus een uur zijn gratis. Op basis van dit advies kan men vervolgens aanpassingen doen in of aan de woning’, aldus de StER.

Buurtacties
Naast de energiecoaches is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de StER de wijk- en buurtbenadering door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en specifiek gerichte buurtacties. ‘Buurtbewoners, die vaak in dezelfde (soort) woningen wonen, kunnen zo van elkaar leren en voordeel hebben bij een gelijktijdige aanpak van de woning, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop van isolatie.
Het leggen van verbindingen met andere partijen is hierbij belangrijk’, zegt de StER die daarvoor graag afspraken wil maken met onder andere Alwel als belangrijke vastgoedeigenaar in Roosendaal.

Samen
Met de overeenkomst willen de gemeente en de StER onderstrepen dat de energietransitie een gezamenlijk doel is van alle partijen, overheid, bedrijven en inwoners. ‘Samen kom je verder!’

❯ Website StER Roosendaal

Foto boven: Bron: Website Steroosendaal