web analytics

Eerst archeologisch onderzoek op plekken in De Hoogt in Wouw

Het terrein van het Plangebied De Hoogt in Wouw wordt voorlopig maar gedeeltelijk bouwrijp gemaakt. Op een aantal plekken wordt eerst nog archeologisch onderzoek gedaan. Die plekken zijn in kaart gevraagd en blijven dus nog even buiten het bouwrijp maken. Voor die methode is door B en W gekozen omdat anders de bouwrijpwerkzaamheden te veel onder druk komen.

Eind vorig jaar heeft er in Plangebied de Hoogt archeologisch onderzoek plaatsgevonden door SOB Research in opdracht van de gemeente Roosendaal. De gemeente heeft inmiddels het definitieve rapport binnen met de resultaten, de conclusies en de aanbevelingen.

Nederzettingen
Tijdens dit onderzoek zijn resten gevonden die wijzen op de aanwezigheid van nederzettingen die al stammen uit de late ijzertijd en de nieuwe tijd. Er zijn onder andere fundaties, greppels en ploegsporen gevonden. Verder is er ook aardewerk, natuursteen en huttenleem gevonden. Deze vondsten kunnen globaal gedateerd worden tussen de 14de en het eerste deel van de 20ste eeuw. Het merendeel van dit materiaal is afkomstig uit ten vroegste de 19de eeuw en zal hier voornamelijk terecht zijn gekomen als gevolg van de eeuwenlange bemesting van de akkers.

Aanbevelingen
Het onderzoek waarbij de vondsten zijn gedaan, bestond uit het graven van proefsleuven. Op basis van deze resultaten heeft SOB Research de aanbeveling gedaan om een vervolgonderzoek uit te voere in de vorm van een archeologisch opgraving. In overleg met de Stadsarcheoloog heeft de gemeente besloten in te stemmen met deze aanbeveling.

Wat betekent dit voor het bouwrijp maken
Met deze instemming staan de bouwrijpwerkzaamheden mogelijk onder druk. In overleg is besloten om de werkzaamheden wel te starten op de plekken die niet geïdentificeerd zijn als archeologisch onderzoeks- gebied (zie bijgevoegd overzichtskaartje) en in die gebieden waar mogelijk onder toezicht van de archeoloog.

Informatieverstrekking
B en W houden er rekening mee dat deze ontwikkelingen mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de start van de bouw van de nieuwe woningen. ‘De gemeente doet er alles aan om de betrokkenen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de opgravingen en hoe dit de bouwwerkzaamheden mogelijk gaat beïnvloeden’, aldus het college.

De Hoogt Wouw opgravingen
Op deze tekening zijn de plekken aangegeven waar archeologisch onderzoek wordt gehouden, waar mogelijk onder toezicht van de archeoloog. Op deze plekken wordt het terrein voorlopig dus nog niet buwrijp gemaakt.