web analytics

‘Een warm onthaal’ wordt het nieuwe credo van Pius X

‘Een warm onthaal’. Dat wordt het credo voor de activiteiten in de voormalige Pius X school aan de Edisonstraat in Roosendaal. Daarbij wordt de Ruilwinkel ingewisseld voor de Kledingbank. De in het gebouw ondergebrachte organisaties, waaronder de Voedselbank, gaan beter samenwerken en gaan ook dezelfde openingstijden hanteren.

Het nieuwe concept ‘warm onthaal’ bestaat uit drie onderdelen:
1. Een warm onthaal voor inwoners van Roosendaal die (adequaat) hulp nodig hebben;
2. Een warm onthaal voor bewoners en organisaties rondom de Pius X (o.a. door het realiseren van een inloopcafé);
3. Een warm onthaal tussen bestaande en nieuwe samenwerkingspartners binnen en buiten de Pius X,

Kringloper
Stichting De Kringloper zal de komende twee jaar uitvoering geven aan dit concept.
‘Met dit nieuwe concept wordt concreet invulling gegeven aan het bestaanszekerheidsbeleid van de gemeente Roosendaal waarin Samenwerking met een hoofdletter “S” als één van de uitgangspunten geldt. Van essentieel belang is dat alle partijen tot hun recht komen in het nieuwe concept en allen op hun eigen wijze kunnen bijdragen aan het versterken van de bestaanszekerheid van inwoners. Bestaanszekerheid is de basis voor een vitale samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien en kan meedoen’, zo licht de gemeente toe.

De deelnemers
De partijen die in Pius X de handen ineen slaan om tot een integraalhulpaanbod te komen voor de bezoekers zijn:
De Voedselbank verstrekt voedselpakketten aan inwoners die onvoldoende middelen tot hun beschikking hebben om in hun eigen onderhoud te voorzien. Bij de Voedselbank geldt ‘geen pakket zonder traject’. De Voedselbank begeleidt klanten naar de juiste hulpverlening.
FAMEUS is het centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid. FAMEUS ondersteunt inwoners bij het werken aan herstel, ontw¡kkeling en ontplooiing en om naar eigen inzicht zijn/haar leven in te richten.
Homerun biedt begeleiding aan jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en problemen op meerdere leefgebieden.
– Bij De Kledingbank kunnen deelnemers met de Kledingbankpas elke maand acht kledingstukken komen uitzoeken.

Deuren dicht
Op 23 februari 2O21t maakte De Ruilwinkel bekend na 7 jaar de deuren te sluiten. De Ruilwinkel heeft deelgenomen aan het traject om tot een betere samenwerking te komen. Na meerdere gesprekken te hebben gevoerd met de gevestigde partijen en De Ruilwinkel is in goed overleg besloten dat De Kringloper De Ruilwinkel gaat overnemen. ‘De Ruilwinkel past in haar huidige vorm niet in het nieuwe concept’.

Behouden
Door de overname van De Ruilwinkel door De Kringloper blijft een voorliggende voorziening in het kader van armoedebestrijding behouden. lnwoners van de gemeente Roosendaal die leven rond het sociaal minimum kunnen gebruik blijven maken van ondersteuning in het gratis verkrijgen van goede tweedehandskleding. Ook zal De Kringloper voorzien in noodpakketten (huisraad en kleding). De behoefte aan een noodpakket kan door het voorliggend veld worden gemeld bij de huismeester van de Pius X. De benodigdespullen zullen uit de winkel/voorraad worden gehaald en getransporteerd naar de betreffende inwoner.

Hulp
Deze kans wordt ook aangegrepen de inwoner naar hulp toe te leiden binnen de Pius X. Indien alleen behoefte is aan kleding, wordt een afspraak met de inwoner gemaakt om kleding uit te komen zoeken. Dit met als reden dat er een contactmoment ontstaat en het de mogelijkheid biedt met de inwoner in gesprek te gaan.

Ruilwinkel wordt Kledingbank
Binnen het ‘warm onthaal’ worden een aantal activiteiten van De Ruilwinkel niet in de huidige vorm voortgezet. Voor deze activiteiten wordt een alternatief geboden.
– Verkoop van kleingoed: Bij vraag naar kleingoed wordt doorverwezen naar tweedehands winkels in Roosendaal.
– Inname tweedehands spullen: inwoners van de gemeente Roosendaal hebben de mogelijkheid om tweedehands spullen te doneren aan De Kringloper of een andere tweedehands winkels in Roosendaal. Kleding bestemd voor de kledingbank is hierop een uitzondering. lnwoners die kleding willen doneren voor de kledingbank kunnen deze kleding afgeven tijdens openingstijden. Hiervoor wordt niet actief reclame gemaakt. Het probleem dat omwonenden van de Pius X overlast ervaren van illegaledumpingen en daarmee gepaarde overlast van ongedierte wordt daarmee opgelost.
– Ophaaldienst van tweedehands spullen: lnwoners van de gemeente Roosendaal die tweedehandsspullen willen laten ophalen, worden doorverwezen naar de gratis ophaaldienst van De Kringloper.
– Maaltijdvoorziening en wasvoorziening: Mocht iemand absoluut hulp nodig hebben, dan zal de huismeester deze persoon doorverwijzen naar de juiste instantie (zoals lnwonersondersteuning Roosendaal) en/of koppelen aan één van de organisaties die actief is binnen de Pius X. Dit zorgt ervoor dat hulpvragen en vragen achter de vragen zichtbaar worden bij de juiste instanties.
– Huisuitzettingen en crisisopvang: Indien een melding van een crisis of huisuitzetting bij De Kledingbank binnenkomt, zal deze melding worden doorgezet naar de daarvoor bestemde organisaties, zoals VeiligThuis. ln overleg met de gebruikers van de Pius X wordt een protocol opgezet hoe in deze situaties te handelen en door te verwijzen. Bij huisuitzettingen en/of crisisopvang zal De Kledingbank en haar medewerkers geen directe rol meer hebben.

Waarom
In 2019 heeft De Ruilwinkel contact opgenomen met De Kringloper met het verzoek om te onderzoeken of De Ruilwinkel en De Kringloper konden gaan samenwerken in de Pius X. Een constatering destijds was dat de samenwerking tussen de verschillende partijen in de Pius X school (o.a. de Voedselbank, Ruilwinkel, FAMEUS, Homerun en STOEP) verre van optimaal was. ln december 2019 is wethouder Koenraad daarom een traject gestart met deze partijen om een nieuwe weg in te slaan: slaan: komen tot meer samenwerkenom een integraal hulpaanbod te kunnen doen richting de doelgroep.