web analytics

Cijfers over drugsprobleem en aanpak in Roosendaal

In een gezamenlijk persbericht laten de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom weten dat ‘de drugscriminaliteit daalt en dat de drugsoverlast stabiliseert’. De gemeenten baseren die stelling op de Drugsmonitor 2018. Wie de cijfers van de gemeenten apart bekijkt, ziet dat de overlast ‘drugs en alcohol’ in Bergen op Zoom inderdaad gezakt is (van 180 in 2013 naar 151 in 2018), maar in Roosendaal juist is gestegen (van 225 naar 307).

 *) in deze cijfers valt geen onderscheid te maken tussen overlast i.v.m. alcohol of overlast i.v.m. drugs

Tijd en energie
‘Beide gemeenten staken in de afgelopen jaren veel tijd en energie in de gezamenlijke aanpak van drugsoverlast en drugscriminaliteit. Lange tijd bestond er in beide grensgemeenten forse overlast van de coffeeshops, die massaal werden bezocht door drugstoeristen uit België en Frankrijk. Begin jaren negentig bezochten wekelijks ongeveer 25.000 drugstoeristen Roosendaal en Bergen op Zoom. De toen nog aanwezige coffeeshops waren populair onder Belgische en Franse ingezetenen door de goede ligging (vlakbij de grens), de goede kwaliteit (ook in verhouding tot de prijs) en het gedoogde (niet-criminele) karakter van de drugsverkoop in Nederland. Het invoeren van het nulbeleid in 2009, waardoor coffeeshops geen softdrugs meer mochten verkopen, had in de jaren daarna een gunstig effect op de drugsoverlast in de twee gemeenten’, zo vermeldt het rapport.

Cijfers en enquete
Het afgelopen jaar werd in er in de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal onderzocht hoe het gesteld is met drugscriminaliteit en drugsoverlast. Onderzoeker Edward van der Torre (van onderzoeksbureau Lokale Zaken) maakte na bestudering van politiecijfers en aan de hand van straatenquêtes de balans op. ‘Uit de Drugsmonitor 2018 komt opnieuw naar voren dat er onderscheid is te maken tussen de feitelijke politie-registraties rondom drugsdelicten en de beleving van drugsoverlast van de inwoners. De objectieve cijfers geven een daling aan, terwijl de subjectieve beleving van ervaren drugsoverlast nagenoeg gelijk is gebleven, dan wel licht is gestegen’, aldus het rtapport.

Wat doen de gemeenten?
Beide gemeenten gaan gezamenlijk door met de brede, integrale aanpak:
– Wijkagenten/Jeugdagenten (Verhoogde inzet van de wijkagent(en) en jeugdagent(en) gericht op de aanpak van de ervaren drugs-en jeugdoverlast.
– Naast en aanvullend op de Drugssquad (Roosendaal) en het Bergs Interventieteam, BIT (Bergen op Zoom)
– Drugscriminaliteit en Ondermijning (Politie, RIEC-Taskforce, e.d. ketenpartners pakken vanuit ieders bevoegdheden (strafrecht, fiscaalrecht en bestuursrecht) door op met name de drugscriminaliteit en ondermijning.)
– Op subjecten vooral met een persoonsgerichte aanpak, d.m.v. bijvoorbeeld een top X-aanpak
– Inzet Straathoekwerkers (De inzet van de straathoekwerkers is vooral preventief. Ze stimuleren jongeren om te participeren in de samenleving en bieden hen perspectief).
– Verrommeling en verloedering tegengaan (Projectmatige aanpak van verrommeling van het straatbeeld en verloedering van panden in samenwerking met de woningbouwcorporatie).
– Straffen waar nodig (Zacht waar het kan, hard waar het moet) .

Extra in Roosendaal

Naast de gezamenlijke aanpak stellen Roosendaal en Bergen op Zoom nog een lokale aanpak voor. In Roosendaal is dat:\:
– Continueren drugssquad
– Meer focus. Niet gericht op heel Roosendaal, maar bepalen wie, wat en hoe gaan optreden. Net Focus op de wijk Langdonk:
– Toename drugsoverlast
– Juist nu: positieve geluiden en ideeën uit de wijk.
– In samenwerking met buurtpreventie, politie, scholen enz. vliegwiel in gang krijgen
– Projectleider van uit gemeentelijke team Veiligheid Toezicht en Handhaving.
– Op termijn kan deze wijkaanpak ook in andere wijken starten
– Personen die ook andere raakvlakken hebben, worden wijkoverstijgend aangepakt.

❯ Het gehele rapport op website gemeente Roosendaal (PDF)