Afdrukken

Basisschool De Kroevendonk start pilot Integraal Kindcentrum

Geplaatst door redactie Roosendaal op internet op .

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag tijdens haar vergadering besloten om budget beschikbaar te stellen om een pilot te starten tot de vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC) in de Kroevendonk.

Het budget is nodig om tijdelijk extra noodlokalen te plaatsen om huisvesting in de Kroevendonk mogelijk te maken.

De Kroevendonk heeft de ambitie om zich door te ontwikkelen naar een IKC waarbij samengewerkt wordt tussen kinderopvang, peuterspeelzaakwerk en basisonderwijs. Een Integraal Kindcentrum kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod van voorschoolse educatie, opvang, onderwijs tot naschoolse activiteiten en huiswerkbegeleiding. Opvoeden en opgroeien staan centraal.

Omdat de Kroevendonk niet langer gebruik kan maken van de huisvesting in basisschool de Gezellehoek en zij vanwege hun ambitie willen starten met een pilot tot de vorming van een IKC is de noodzaak voor extra huisvesting aanwezig. De Gezellehoek heeft de huisvesting binnen haar school zelf nodig vanwege het groeiend aantal leerlingen en de groei van de opvang van asielzoekerskinderen. De Gezellehoek is in onze gemeente de aangewezen basisschool waar de taalvoorziening voor de asielzoekerskinderen is georganiseerd.

Wethouder onderwijs, Hans Verbraak: “Met het realiseren van de tijdelijke lokalen wordt uitvoering gegeven aan het toegevoegde speerpunt uit het Strategisch Huisvestingplan primair en speciaal onderwijs 2014 – 2020 om te komen tot een verbetering van de huisvesting van basisschool De Kroevendonk. Daarmee samenhangend wordt ook de huisvestingsproblematiek op basisschool De Gezellehoek opgelost.”

Teun Dekker, directeur Kroevendonk: “Door het realiseren van een IKC heeft de Kroevendonk de mogelijkheid om inclusief onderwijs verder vorm te geven en de combinatie te maken met de ontwikkeling passend onderwijs en de transitie jeugdzorg.” In gezamenlijk overleg met de basisschool worden de tijdelijke lokalen voor de duur van (max.) 5 jaar geplaatst. In deze periode zullen de ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen (o.a. transitie jeugdzorg, passend onderwijs) duidelijk worden en kan invulling worden gegeven aan een structurele oplossing.